logo

 

Dz. U. 2015.843.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015 r. (z późn. zm.)

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych

 

Na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

§ 4. 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach
w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później
niż do ukończenia szkoły podstawowej.

2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia opinia, o której mowa w ust. 1, może być wydana także uczniowi gimnazjum
i szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły,
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej
do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.

 

W trosce o rzetelną diagnozę, sprawny przebieg prowadzonych działań, a przede wszystkim w trosce o dobro naszych Klientów a Państwa uczniów, PP-P prosi o zachowanie procedury określonej rozporządzeniem.

 

      Dokumentacja składana do poradni w sprawie rozpoznania specyficznych trudności w uczeniu się u ucznia gimnazjum/szkoły ponadgimnazjalnej powinna zawierać:

1.   Wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów)
albo pełnoletniego ucznia

lub
wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia w sprawie skierowania do PP-P celem wydania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się wraz z uzasadnieniem.
2.  Opinię Rady Pedagogicznej szkoły.
3.  Pismo przewodnie dyrektora szkoły o przekazaniu wniosku do PP-P.

Uzasadnienie powinno zawierać informacje:
– o dotychczasowym przebiegu zgłaszanych trudności dziecka/pełnoletniego ucznia (opis trudności, od kiedy występują);
– działaniach podjętych celem pokonywania napotykanych trudności (konieczne udokumentowanie);
– powód dla którego trudności nie były rozpoznane w klasach IV-VI.

Uzupełnienie dla wniosku powinny stanowić:
– INFORMACJA O UCZNIU Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I/LUB CZYTANIU NA POTRZEBY BADANIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ (pobierz tutaj)
lub
kserokopia protokołu badania w przypadku specjalistów szkolnych wykorzystujących Baterię metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych;
– dwa dyktanda.

Opinia Rady Pedagogicznej powinna zawierać:
– stanowisko Rady Pedagogicznej w sprawie
– szczegółowe uzasadnienie stanowiska (m.in. opis trudności ucznia; powód, dla którego trudności nie były rozpoznane w klasach IV-VI, informacje o formach udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czasie przez jaki dziecko było objęte pomocą oraz efektach pracy).

 

 

Skip to content