logo

P O R A D N I A P S Y C H O L O G I C Z N O – P E D A G O G I C Z N A
99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 6
www.poradnia.lowicz.pl, e-mail: poczta@poradnia.lowicz.pl

SZANOWNI PAŃSTWO

DYREKTORZY GIMNAZJÓW
DYREKTORZY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
SPECJALIŚCI POMOCY- PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ
NAUCZYCIELE

     Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych (Dz.U.2007.83.562 ze zm.) § 6a:

1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, opinia, o której mowa w ust. 1, może być wydana także uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.

      W trosce o rzetelną diagnozę, sprawny przebieg prowadzonych działań, a przede wszystkim w trosce o dobro naszych Klientów a Państwa uczniów, PP-P prosi o zachowanie procedury określonej rozporządzeniem.

      Dokumentacja składana do poradni w sprawie rozpoznania specyficznych trudności w uczeniu się u ucznia gimnazjum/szkoły ponadgimnazjalnej powinna zawierać:

1.   Wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia
lub
wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia w sprawie skierowania do PP-P celem wydania opinii
o specyficznych trudnościach 
w uczeniu się wraz z uzasadnieniem.
2.  Opinię Rady Pedagogicznej szkoły.
3.  Pismo przewodnie dyrektora szkoły o przekazaniu wniosku do PP-P.
Uzasadnienie powinno zawierać informacje:
– o dotychczasowym przebiegu zgłaszanych trudności dziecka/pełnoletniego ucznia (opis trudności, od kiedy występują);
– działaniach podjętych celem pokonywania napotykanych trudności (konieczne udokumentowanie);
– powód dla którego trudności nie były rozpoznane w klasach IV-VI.

Uzupełnienie dla wniosku powinny stanowić:
– INFORMACJA O UCZNIU Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I/LUB CZYTANIU NA POTRZEBY BADANIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ (pobierz tutaj)
lub
kserokopia protokołu badania w przypadku specjalistów szkolnych wykorzystujących Baterię metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych;
– dwa dyktanda.

Opinia Rady Pedagogicznej powinna zawierać:
– stanowisko Rady Pedagogicznej w sprawie
– szczegółowe uzasadnienie stanowiska (m.in. opis trudności ucznia; powód, dla którego trudności nie były rozpoznane
w klasach IV-VI, informacje o formach udzielanej 
dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czasie przez jaki dziecko było objęte pomocą oraz efektach pracy).

 

Beata Świeszkowska – dyrektor PP-P w Łowiczu

Skip to content