logo

 

Poszerzono zakres uprawnień naszej poradni:

 

Od września 2018r., zgodnie z zarzadzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu będzie wydawała orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z terenu powiatu łowickiego.

Skip to content