logo

Wsparcie sprawności językowych i komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami słuchu

  Wsparcie sprawności językowych i komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami słuchu – wybrane metody pracy       Dziecko, które utraciło słuch lub niedosłyszy ma niebywałą trudność w nabywaniu mowy. Słuch jest podstawowym narzędziem odbioru mowy, a narząd słuchu jest jednym z najbardziej wyspecjalizowanych narządów czuciowych człowieka. U osób z uszkodzeniami narządu słuchu prowadzić można:1. wychowanie […]

Kilka słów o koniczności wczesnej diagnozy i terapii wad wymowy

KILKA SŁÓW O KONIECZNOŚĆI WCZESNEJ DIAGNOZY I TERAPII WAD WYMOWY   Mowa jest głównym środkiem porozumiewania się między ludźmi, a prawidłowy jej rozwój jest podstawą kształtowania się osobowości dziecka. Jeśli więc proces rozwoju mowy przebiega prawidłowo, dziecko prawidłowo formułuje swoje myśli, jego wymowa jest zrozumiała dla otoczenia, sukcesywnie rozwija słownictwo i rozumienie pojęć abstrakcyjnych, stosuje […]

Jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo i każdym innym

JAK POSTĘPOWAĆ Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM PSYCHORUCHOWOI KAŻDYM INNYMkilka porad dla rodziców Stwórzcie jasny i przejrzysty dla dziecka system reguł, zasad, obowiązków oraz konsekwencji za ich przestrzeganie (bądź łamanie), które będą obecne w Waszym życiu na co dzień. Sami konsekwentnie ich przestrzegajcie. Wasza konsekwencja i wymagania stanowią dla niego drogowskaz, dzieki Wam dziecko uczy się jak […]

Rola terapii pedagogicznej w usprawnianiu umiejętności czytania i pisania

Rola terapii pedagogicznej w usprawnianiu umiejętności czytania i pisania     Terapia pedagogiczna to całokształt oddziaływań pedagogicznych stosowanych wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Oddziaływania te mają charakter zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, ukierunkowanych, z jednej strony na usprawnianie zaburzonych funkcji (korekcja), z drugiej natomiast na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się, tak aby mogły być wsparciem […]

Usłysz moje wołanie o pomoc- o możliwościach działania, kiedy dziecko sprawia tzw. trudności wychowawcze.

Usłysz moje wołanie o pomoc-o możliwościach działania, kiedy dziecko sprawia tzw. trudności wychowawcze.   Trudno być wychowawcą, jeśli się nie rozumie człowieka, całego człowieka, zarówno tego co zewnętrzne jak i wewnętrzne. Należy pamiętać, że dzieci przyszedłszy na świat zaczynają odczuwać różnego rodzaju potrzeby. Potrzeby miłości, bezpieczeństwa, akceptacji, które to poczucie płynie z przekonania, że jednostka […]

Jak zrozumieć opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

JAK ROZUMIEĆ OPINIĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ? – WYJAŚNIENIE WYBRANYCH POJĘĆ(źródło: www.powiat.hajnowka.pl, mgr J. Samojlik, mgr A.Kowalska) ANALIZA I SYNTEZA – rozkładanie na części i scalanie materiału wzrokowego (obrazki, wyrazy) lub słuchowego (dźwięki, zdania, słowa) w celu budowania całości obrazu lub słowa. ANALIZATORY – w odniesieniu do umiejętności czytania mówi się o trzech analizatorach: wzrokowym, słuchowym i […]

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

Dostosowanie wymagań edukacyjnych – wykładnia prawna. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (ze zmianami z dn. 17 listopada 2010 r.), nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, […]

Wskazówki do ćwiczeń ortograficznych

WSKAZÓWKI DO ĆWICZEŃ ORTOGRAFICZNYCH:   praca powinna być systematyczna, co najmniej 2 x w tygodniu,   należy pracować jednocześnie nad jedną trudnością ortograficzną, np.: ó,   przed rozpoczęciem ćwiczeń należy przypomnieć sobie aktualnie ćwiczoną zasadę, np. :”ó” (łącznie z wyjątkami!)   w ćwiczeniach najlepiej pisać ołówkiem – każdy wyraz błędnie zapisany musi zostać poprawiony (tj. […]

Opóźniony rozwój mowy

  Opóźniony rozwój mowy        Czy moje dziecko rozwija się prawidłowo?  Kiedy zacznie  mówić? Czy wszystko  z nim w porządku? – między innymi takie pytania zadają sobie niejednokrotnie rodzice, którzy zauważą, że mowa ich dziecka nie brzmi podobnie jak mowa jego rówieśników, a niekiedy jest kompletnie niezrozumiała.  Ich pociecha nie wyraża chęci do […]

10 przykazań logopedycznych

  10 przykazań logopedycznych        Rodzicu… 1. Słuchaj uważnie–  jeżeli masz wątpliwości czy mowa Twojego dziecka rozwija się w prawidłowym tempie szybko skontaktuj się specjalistą, by wykluczyć opóźniony rozwój mowy. 2. Zorientuj się czy/jak dziecko słyszy – dobry słuch jest podstawą nabywania umiejętności komunikacyjnych. 3. Pomóż w terapii logopedycznej – wspólnymi siłami wraz […]

Skip to content