logo

Wczesne wspomaganie rozwoju

INFORMACJAW SPRAWIE OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane jest od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka.Zespół orzekający wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wówczas kiedy z posiadanej dokumentacji dziecka, np. wydanych przez specjalistów opinii, zaświadczeń wyników badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, w sposób jednoznaczny wynika, że u dziecka zdiagnozowano określoną niepełnosprawność.  

Indywidualne nauczanie

INFORMACJAW SPRAWIE ORZECZEŃ O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIAdla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydaje na wniosek rodziców udokumentowany zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia ucznia, z którego jednoznacznie wynika, że stan […]

Kształcenie specjalne

  INFORMACJA W SPRAWIE ORZECZEŃ O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  zwanych „uczniami niepełnosprawnymi”, oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem […]

Skip to content