logo

INFORMACJA
W SPRAWIE ORZECZEŃ O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA
dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydaje na wniosek rodziców udokumentowany
zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia ucznia, z którego jednoznacznie wynika, że stan zdrowia dziecka
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

W zaświadczeniu tym lekarz określa:
1. okres – nie krótszy jednak niż 30 dni – w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia
uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
2. rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnie z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikjące z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
5. stan zdrowia dziecka – dokonując wyboru uniemożliwia / utrudnia uczęszczanie do szkoły
(należy wybrać właściwe i podkreślić);
6. uzasadnienie – powody dla których stan zdrowia dziecka uniemożliwia/utrudnia uczęszczanie do szkoły (wymienić ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka).

W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie – lekarz medycyny pracy określa możliwość
i warunki dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu.

Prosimy Rodziców o sprawdzanie czy zaświadczenie lekarskie zawiera wszystkie wymagane informacje.
W przypadku braków należy prosić lekarza o uzupełnienie informacji.

 


 

Skip to content