logo

 

INFORMACJA W SPRAWIE ORZECZEŃ O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO


Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych:

niesłyszących, słabosłyszących,

niewidomych, słabowidzących,

niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

z niepełnosprawnością intelektualną,

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

zwanych „uczniami niepełnosprawnymi”,

oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół Orzekający wydaje wówczas kiedy z posiadanej
dokumentacji dziecka, np. wydanych przez specjalistów opinii, zaświadczeń wyników badań psychologicznych,
pedagogicznych i lekarskich, w sposób jednoznaczny wynika, że u dziecka zdiagnozowano określoną niepełnosprawność.

Poradnia nie wydaje orzeczeń ze względu na chorobę przewlekłą. Uczniowi przewlekle choremu może być wydana opinia.

 


 

Skip to content