logo

 

     Naszym zadaniem jest wspomaganie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży (od urodzenia do ukończenia nauki szkolnej). W swojej działalności kierujemy się szeroko pojętym dobrem dziecka, jego rodziny i środowiska wychowującego.
     Zgłaszającym się do nas klientom profesjonalną pomoc oferuje wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów.

    

     Prowadzimy:
badania diagnostyczne (pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne), dokonujemy rozpoznania i określenia możliwości (potencjału) dzieci i młodzieży oraz ich indywidualnych potrzeb edukacyjno- wychowawczych
    a w szczególności:
– rozpoznajemy przyczyny trudności w nauce oraz problemów przystosowawczych uczniów, określamy rodzaj i zakres niezbędnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
– diagnozujemy dzieci i młodzież z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi kształcenia specjalnego
(w tym dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem i zespołem Aspergera,
z terenu powiatu łowickiego)
, względnie zajęć rewalidacyjno– wychowawczych,
– diagnozujemy dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
prowadzimy przesiewowe badania słuchu, wzroku oraz mowy.

 

     Służymy konsultacjami rodzicom, nauczycielom, uczniom w zakresie: wspomagania rozwoju dziecka, wspomagania wychowania dzieci i młodzieży, rozwiązywania problemów edukacyjnych, przystosowawczych, problemów związanych
z okresem dorastania.

 

     Zapewniamy pomoc terapeutyczną poprzez:
– terapię pedagogiczną dla dzieci ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi w zakresie funkcji percepcyjno- motorycznych,
– terapię logopedyczną dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i wadami wymowy,
– zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu,
– zajęcia terapeutyczne dla dzieci: Metoda Dobrego Startu, Terapia Ręki, Metoda Ruchu Rozwijającego V.Sherborne,
– terapię indywidualną dla młodzieży oraz terapię rodzin.

 

     Służymy radą i pomocą w wyborze szkoły i kierunku dalszego kształcenia oraz planowania kariery zawodowej.
W zakresie poradnictwa zawodowego oferujemy:
– Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu (szkoły gimnazjalne i licealne)
oraz spotkania z rodzicami uczniów szkół gimnazjalnych „Drogi kariery dla mojego dziecka”;
– Zajęcia grupowe dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych – wprowadzenie na rynek pracy.
– Konsultacje indywidualne z zakresu poradnictwa zawodowego dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

 

     Podejmujemy działania psychoedukacyjne poprzez:
– zajęcia warsztatowe kompetencji społecznych dla uczniów w zakresie radzenia sobie z uczuciami (ze stresem, złością
i agresją, porażką, przegraną), umiejętności integracyjno-adaptacyjnych, poznawania samego siebie, prawidłowej komunikacji interpersonalnej, technik prawidłowego uczenia się,

– pedagogizację rodziców,
– szkolenie Rad Pedagogicznych szkół i placówek,
– czynny udział w organizowanych konferencjach.

 

     Prowadzimy działania profilaktyczne poprzez:
– udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
– organizowanie spotkań z rodzicami i młodzieżą w zakresie przeciwdziałania podejmowaniu zachowań ryzykownych
(w tym używaniu środków psychoaktywnych),

– udział w debatach szkolnych propagując zdrowy tryb życia.

 

     Obejmujemy opieką dzieci zdolne.

 

Korzystanie z pomocy specjalistów w poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

Skip to content