logo

 

Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego

PROPOZYCJE PROGRAMÓW
PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ŁOWICZU
W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ
W RAMACH POWIATOWEO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA
PSYCHICZNEGO NA LATA 2011- 2015

 

Cel główny:
– promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.

Cele szczegółowe:
1.1. upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, (załącznik 1)
1.2. zapobieganie zaburzeniom psychicznym, (załącznik 2)
1.3. zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, (załącznik 3)
1.4. organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego, (załącznik 4).

ZAŁĄCZNIK 1
1.1.2. PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO W DZIEDZINIE OŚWIATY I WYCHOWANIA
NA LATA 2011 – 2015

Adresaci:
– dzieci i młodzież,
– rodzice,
– nauczyciele.

Cel główny: kreowanie harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe:
– wspomaganie rozwoju dzieci poprzez diagnozę i terapię zaburzeń w funkcjonowaniu,
– kształtowanie osobowości i struktur psychicznych dzieci i młodzieży
– rozwijanie kompetencji osobistych i umiejętności społecznych dzieci i młodzieży,
– rozwijanie kompetencji rodzicielskich,
– rozwijanie kompetencji pedagogicznych nauczycieli.

Działania:

I. Diagnozowanie
1. Badania diagnostyczne ( psychopedagogiczne, logopedyczne) dzieci i młodzieży z:
– dysharmoniami w rozwoju psychoruchowym,
– problemami w nauce i zdrowotnymi,
– zaburzeniami emocji i zachowania,
– nieprawidłowościami w kształtowaniu się osobowości.
2. Udzielanie na bieżąco rodzicom i nauczycielom porad i wskazówek do pracy
z dzieckiem w domu i w szkole.
3. Opracowywanie opinii ze wskazanymi formami pomocy jakiej dziecko potrzebuje
w domu i w szkole, z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości psychofizycznych
4. Wydawanie przez Zespoły Orzekające, powoływane przez dyrektora Poradni,
– opinii o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka ( od momentu wykrycia
niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole)
– orzeczeń o potrzebie: kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania,
zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i innych.
5. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny
i udzielającymi pomocy i wsparcia w razie potrzeby .

II. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami funkcji percepcyjno –
motorycznych,

III. Zajęcia terapeutyczne Metodą Dobrego Startu dla dzieci wykazujących odchylenia w rozwoju psychomotorycznym,

IV. Zajęcia terapeutyczne metodą Weroniki Sherborne,

V. Terapia logopedyczna,

VI. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzonymi emocjami i zachowaniem,

VII. Wczesne wspomaganie rozwoju- wczesna diagnostyka i terapia zaburzeń rozwoju dzieci.

VIII. Zajęcia warsztatowe dla rodziców i wychowawców wg programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

IX. Profilaktyka:
Warsztaty dla dzieci i młodzieży podnoszące kompetencje osobiste i umiejętności społeczne dzieci i młodzieży nt. radzenia sobie z emocjami i uczuciami, stresem, agresją; kształcenia umiejętności poprawnego komunikowania się (w tym zachowań asertywnych); skutecznego uczenia się
Prelekcje dla rodziców nauczycieli nt potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży oraz kreowania harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży.
Szkolenia dla nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i zapobiegania problemom zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Profilaktyka uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka wystąpienia zaburzeń psychicznych u osób używających środków psychoaktywnych- warsztaty dla dzieci i młodzieży, prelekcje dla rodziców i nauczycieli.

X. Opracowanie biuletynu informacyjnego o dostępnych formach pomocy na terenie Powiatu Łowickiego (placówkach i osobach świadczących pomoc).

 

ZAŁĄCZNIK 2
1.2.1. PROGRAM ZAPOBIEGANIA SAMOBÓJSTWOM WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY NA LATA 2011 – 2015

Adresaci:
– dzieci i młodzież,
– rodzice,
– nauczyciele.

Cel główny: profilaktyka zachowań suicydalnych

Cele szczegółowe:
– kształtowanie postaw i kompetencji rodzicielskich w celu zapewnienia jak najlepszych warunków wychowania dzieci i młodzieży,
– rozwijanie kompetencji osobistych dzieci i młodzieży ( adekwatna samoocena, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych),
– popularyzacja wiedzy nt. przyczyn , symptomów oraz możliwości zapobiegania zachowaniom suicydalnym,
– kształtowanie postawy odpowiedzialności za życie swoje i innych.

Działania:
Warsztaty dla dzieci i młodzieży podnoszące ich kompetencje osobiste i umiejętności społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem czynników warunkujących zachowania suicydalne – kształtowanie adekwatnej samooceny oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Prelekcje dla rodziców i nauczycieli dotyczące przyczyn, rozpoznawania symptomów oraz możliwości zapobiegania zachowaniom suicydalnym.
Diagnoza zaburzeń w funkcjonowaniu.
Porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli.
Informowanie i kierowanie pacjentów do odpowiednich placówek specjalistycznych.
Terapia.
Interwencje kryzysowe.

1.2.3. PROGRAM ZAPOBIEGANIA ZABURZENIOM ODŻYWIANIA WŚRÓD MŁODZIEŻY NA LATA 2011 – 2015

Adresaci:
– młodzież,
– rodzice,
– nauczyciele.

Cel główny: profilaktyka zaburzeń odżywiania.

Cele szczegółowe:
– rozwijanie kompetencji osobistych oraz umiejętności społecznych;
– popularyzacja wiedzy nt. przyczyn, symptomów, skutków oraz możliwości zapobiegania i przeciwdziałania zaburzeniom w odżywianiu,
– rozwijanie kompetencji rodzicielskich.

Działania:
Warsztaty dla dzieci i młodzieży podnoszące ich kompetencje osobiste i umiejętności społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem czynników warunkujących zaburzenia odżywiania- emocje, uczucia, stres, samoocena, relacje interpersonalne, wpływ mediów na kształtowanie wizerunku.
Prelekcje dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczące przyczyn, rozpoznawania symptomów, skutków oraz możliwości zapobiegania i przeciwdziałania zaburzeniom w odżywianiu.
Diagnoza zaburzeń w funkcjonowaniu.
Porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli.
Informowanie i kierowanie pacjentów do odpowiednich placówek specjalistycznych.

 

1.2.5. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY W RODZINIE W SZKOLE I W ŚRODOWISKU LOKALNYM
na lata 2011- 2015

Adresaci:
– dzieci i młodzież,
– rodzice,
– nauczyciele.

Cele ogólne:
– rozpowszechnianie wiedzy nt. przyczyn, objawów oraz skutków zachowań agresywnych i przemocowych,
– propagowanie postaw sprzyjających konstruktywnemu rozwiązywaniu problemów,
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje zachowania,
– rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją.

Cele szczegółowe:
– znają przyczyny, objawy oraz skutki zachowań agresywnych i przemocowych;
– znają zachowania charakterystyczne dla potencjalnych ofiar i sprawców przemocy;
– znają zasady poprawnej komunikacji;
– znają sposoby radzenia sobie z emocjami i uczuciami;
– znają efektywne sposoby rozwiązywania konfliktów;
– mają świadomość odpowiedzialności za własne postępowanie;
– wiedzą gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudnych.

Działania:
Warsztaty dla dzieci i młodzieży kształtujące postawy prospołeczne, podnoszące kompetencje osobiste i umiejętności społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zasad poprawnej komunikacji, radzenia sobie z emocjami i uczuciami, efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów.
Prelekcje dla rodziców i nauczycieli nt. przyczyn agresji, rozpoznawania symptomów potencjalnych ofiar i sprawców przemocy, diagnozowania niebezpiecznych miejsc w szkole, mobbingu w szkole oraz możliwości zapobiegania zachowaniom agresywnym.
Warsztaty dla rodziców i nauczycieli kształcące umiejętności budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.
Udzielanie wsparcia i pomocy placówkom i osobom prywatnym w rozwiązywaniu problemów związanych z zachowaniami agresywnymi.
Terapia.
Interwencje kryzysowe.

 

ZAŁĄCZNIK 3
1.3. PROGRAM INFORMACYJNO – EDUKACYJNY SPRZYJAJĄCY AKCEPTACJI OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA LATA 2011 – 2015

Adresaci:
– dzieci i młodzież,
– rodzice,
– nauczyciele,
– środowisko lokalne.

Cel główny: zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.

Cele szczegółowe:
– wzbudzanie postaw zrozumienia i akceptacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
– udzielanie pomocy i wsparcia dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzicom.

Działania:
I. Kampania społeczna:
Konferencja dla nauczycieli organizowana we współpracy z Przedszkolem Integracyjnym,
SP nr 7, II LO w Łowiczu oraz SOSz-W w Łowiczu „ Dziecko z zaburzeniami
psychicznymi w szkole masowej”.
II. Kampania informacyjna:
a) artykuły z zakresu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi na stronie internetowej PPP, nakierowane na wywołanie postaw zrozumienia i akceptacji wobec nich,
b) tablice informacyjne w poradni na temat zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży,
ze szczególnym uwzględnieniem tolerancji dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
III. Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.
IV. Porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli.
V. Warsztaty dla dzieci i młodzieży mające na celu kształcenie postawy tolerancji dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

ZAŁĄCZNIK 4
1.4. PROGRAM PORADNICTWA I POMOCY W STANACH KRYZYSU PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 – 2015

Adresaci:
– dzieci i młodzież,
– rodzice,
– nauczyciele.

Cel główny: udzielanie wsparcia i pomocy w stanie kryzysu psychicznego.

Cele szczegółowe:
– redukcja symptomów;
– ułatwianie odzyskania równowagi psychicznej;
– budowanie poczucia sprawności;
– pomoc w znalezieniu skutecznych sposobów poradzenia sobie w kryzysie.

Działania:
I. Terapia systemu rodzinnego.
II. Terapia indywidualna dla młodzieży z zaburzeniami życia emocjonalnego, zaburzeniami
osobowości i samooceny.
III. Interwencje kryzysowe po doświadczeniach traumatycznych- indywidualne i grupowe.

Skip to content