logo

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w świetle nowych wyzwań.

 

Wspomaganie szkół i placówek.

 

Sieć współpracy i samokształcenia.           Zobacz prezentację….

 

 

Cechy nowego systemu wspomagania


• Odpowiedzialność szkoły za własny rozwój:

– odpowiedzialność za wysoką jakość kształcenia;
– dobrowolność korzystania ze wspomagania;
– obszar wsparcia oraz sposób jego realizacji, ustalane przez dyrektora szkoły wspólnie z radą pedagogiczną.

 

• Diagnoza potrzeb rozwojowych jako podstawa działań:

 

– wspomaganie skoncentrowane na zdefiniowanych przez szkołę potrzebach rozwojowych;
– wnioski nadzoru pedagogicznego i wyniki egzaminów zewnętrznych jako punkt wyjścia w procesie diagnozowania potrzeb szkoły.

• Placówka wspomagania jako partner szkoły:

– współpraca szkoły i instytucji wspomagających;
– wzajemna inspiracja do działania;
– motywowanie nauczycieli do samodzielnej i zespołowej refleksji nad własną pracą;
– osoba organizująca wspomaganie (SORE) w roli moderatora i doradcy.

• Różne instytucje jako wsparcie dla szkoły:

– integracja działań różnych instytucji wspomagających szkołę – m.in. placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych;
– spójność działań prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego i wspomagania pracy szkoły.

 

 

 

 

Skip to content