logo

Zapisy do Poradni

Informujemy, że termin wizyty w Poradni jest ustalany po wpłynięciu pisemnego zgłoszenia od rodziców/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia (wzór zgłoszenia do pobrania na stronie).

Każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie z uwzględnieniem m.in. kolejności zgłoszeń, dostępności godzin (w tym godzin terapeutycznych), rodzaju zgłaszanego problemu.

Szanowni Rodzice!

Bardzo prosimy o przygotowanie na pierwszą wizytę następującego pakietu dokumentów:

1. Całej dokumentacji medycznej dziecka (np. książeczki zdrowia, historii choroby, wszystkich wypisów ze szpitala, informacji na temat dotychczasowego leczenia, wyników badań dodatkowych, które dziecko miało robione a uważacie je Państwo za ważne).

2. Całej dotychczasowej dokumentacji specjalistycznej (psychologicznej, psychiatrycznej, pedagogicznej, logopedycznej) – jeśli dziecko było diagnozowane w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (publicznej/ niepublicznej), prywatnie przez specjalistów.

3. Opinii na temat funkcjonowania dziecka w szkole; informacji od specjalistów szkolnych (jeżeli dziecko uczęszcza na dodatkowe zajęcia w szkole (korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, itp.).

4. Zeszytów z ostatnich lat.

5. Kserokopii świadectw.

6. Dzienniczków z uwagami.

7. Opiekunów prawnych dziecka- dokumentów potwierdzających ustanowienie pieczy zastępczej.

Skip to content