logo
Konkurs logopedyczny
„Koszyczek warzyw”
Regulamin konkursu
Placówka organizująca konkurs: 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łowiczu ul. Armii Krajowej 6;
www.poradnia.lowicz.pl;
poczta@poradnia.lowicz.pl
Organizator i koordynator konkursu: logopeda mgr Kamila Radkiewicz
Termin trwania konkursu: 31.10.2016. - 02.06.2017.
Cele:
1. Upowszechnianie wiedzy logopedycznej.
2. Dbanie o prawidłową wymowę.
3. Dążenie do poprawności językowej.
4. Promowanie pięknej wymowy.
5. Upowszechnianie kultury żywego słowa.
6. Wzbogacanie słownictwa uczniów.
7. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci:
a)  samodzielnego czytania,
b) słuchania tekstów czytanych.

8. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez rozwijanie refleksji nad wartościami, postawami etycznymi.
9. Rozbudzenie twórczości dzieci i  umiejętności prezentacji własnych prac.

Temat konkursu:
Wykonanie pracy plastycznej: koszyczka z warzywami, po zapoznaniu się
z wierszem Jana Brzechwy „Na straganie” (dzieci mogą samodzielnie przeczytać wiersz lub wysłuchać, 
jak czyta go dorosły) oraz omówienie umieszczonych w pracy warzyw.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs odbywa się na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łowiczu i jest adresowany 
do uczniów wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych, uczęszczających na terapię logopedyczną 
w poradni w następujących kategoriach:
2. Prace powinny być wykonane samodzielnie.  
3. Prace nie mogą być większe niż format A4 (210 mm x 297 mm).
4. Prace należy dostarczyć w określonym terminie trwania konkursu do gabinetu logopedycznego 
nr 7 lub nr 10.
5. Warunkiem niezbędnym przyjęcia pracy do konkursu jest omówienie (najlepiej jak dziecko 
potrafi), jakie warzywa znalazły się w koszyczku.
6. Prace przynoszone po terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
7. Każda praca powinna być zaopatrzona z tyłu w metryczkę. Metryczka powinna zawierać 
(litery drukowane):
a) nazwę konkursu;
b) imię i nazwisko dziecka;
c) wiek dziecka;
d) nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko wraz z oznaczeniem oddziału / klasy;
e) imię i nazwisko opiekuna dziecka;
g) telefon kontaktowy do opiekuna.
8. Komisja Konkursowa oceniać będzie ilość warzyw przedstawionych w pracy, znajomość nazw 
warzyw, artykulację głosek, wyrazistość wypowiedzi oraz staranność wykonanej pracy. Decyzja 
Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
9. Oceny prac i podziału nagród dokona Komisja Konkursowa. Komisję tworzy zespół nauczycieli 
logopedów poradni w składzie: przewodniczący mgr Kamila Radkiewicz, członkowie: 
mgr Anna Lemańska, mgr Elżbieta Kowalik.
10. Dostarczone na konkurs prace przechodzą na własność organizatora. Prace nagrodzone zostaną 
zaprezentowane na wystawie na terenie poradni. Ich zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej poradni. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie 
konkursu oraz umieszczania tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach 
i Internecie bez wypłacania honorariów autorskich. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie 
ogłoszona na stronie internetowej www.poradnia.lowicz.pl.
12. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 07.06.2017 r., a wręczenie nagród 10.06.2017 r. w trakcie 
prowadzonej na terenie poradni akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
13. Przystępując do konkursu uczestnik konkursu akceptuje regulamin i wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych. Poprzez podanie danych osobowych uczestnicy jak i ich 
prawni opiekunowie wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych: podczas rozstrzygnięcia konkursu, 
wręczenia nagród oraz na stronach internetowych, w materiałach reklamowych i w mediach lokalnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
Organizator
logopeda mgr Kamila Radkiewicz
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łowiczu

 

Skip to content