logo

Rola terapii pedagogicznej w usprawnianiu umiejętności czytania i pisania

    Terapia pedagogiczna to całokształt oddziaływań pedagogicznych stosowanych wobec dzieci
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Oddziaływania te mają charakter zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych, ukierunkowanych, z jednej strony na usprawnianie zaburzonych funkcji
(korekcja), z drugiej natomiast na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się, tak aby mogły
być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub mogły je zastąpić (kompensacja).
    Wczesne podjęcie czynności zmierzających do wykrycia zaburzeń rozwojowych i rozpoczęcie pracy
korekcyjno-kompensacyjnej zarówno przez specjalnie przygotowanych do tego pedagogów-terapeutów,
jak i przez rodziców dzieci, u których stwierdzono ryzyko dysleksji stanowi istotny czynnik
decydujący o przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki oraz ich dalszej karierze szkolnej i zawodowej.
    W czasie ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych realizowane są 3 rodzaje działań terapeutycznych:
usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania
i pisania; ćwiczenie sprawności poprawnego czytania i pisania; oddziaływanie psychoterapeutyczne
ogólnie uspokajające, a równocześnie motywujące i aktywizujące dziecko do nauki.
    Zawsze wskazane jest, by jak najwcześniej podjąć zajęcia wyrównawcze, zwłaszcza jeśli dziecko wykazuje
słabe postępy w czytaniu i pisaniu. Usprawnianie funkcji, które są ważne dla postępów w nauce powinno
być podjęte już na etapie przedszkolnym. Brak bowiem sukcesów w szkole, niezadowolenie rodziców
z ocen dziecka w szkole, ciągłe osiąganie niewspółmiernych wyników w stosunku do wysiłku wkładanego
przez dziecko w naukę czytania i pisania, do zdobywania i pogłębiania wiedzy, obniża samoocenę
i poczucie własnej wartości.
    Konieczne jest zatem właściwe kierowanie procesem uczenia na odpowiednio dobranym materiale ćwiczeń,
stawianie zadań adekwatnych do możliwości dziecka, stale śledzenie pracy dziecka i interweniowanie
w odpowiednim momencie, by nie dopuścić do błędów a jeśli się to nie uda – natychmiast takie błędy
skorygować.
Pełna aktywizacja dziecka w czasie zajęć, wytrwałość i systematyczność w pracy są warunkiem pozytywnych
wyników reedukacji i dlatego bardzo istotne jest, aby jak najwcześniej organizacją przebiegu procesu
terapeutycznego zajął się przeszkolony terapeuta.
    Właściwe oddziaływania psychopedagogiczne w czasie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych znacząco
wpływają na samoprzezwyciężanie trudności przez dziecko, jak i poprawianie jego umiejętności, osiągnięć
szkolnych i samopoczucia.

                                                                                                                mgr Anna Krakowiak

Skip to content